Statut Centra

Na temelju članka 53. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 10. Odluke o osnivanju Ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Vela Luka  („Službeni glasnik općine Vela Luka“  br. 02/93 i 04/95), v.d. Ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka donosi

STATUT
Centra za kulturu – Vela Luka

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom se na temelju članka 7., 12. i 53.- 56. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08) i  Odluci o osnivanju Centra za kulturu Vela Luka  pobliže utvrñuje:
-     ustrojstvo,
-     ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa i
-     druga pitanja od  značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra za kulturu Vela Luka.

Članak 2.
Centar za kulturu Vela Luka obavlja svoju djelatnost kao javna služba sukladno:
-     važećim propisima RH,
-     Odluci o osnivanju Centra za kulturu Vela Luka,
-     Statutu Centra za kulturu Vela Luka,
-     i drugim općim aktima Centra za kulturu Vela Luka.

Članak 3.
Centar za kulturu Vela Luka (dalje u tekstu: Centar za kulturu) je:
-     samostalna,
-     kulturna,
-     znanstvena,
-     umjetnička i
-     informativna javna ustanova.

Članak 4.
Osnivač Centra za kulturu Vela Luka je Općina Vela Luka (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 5.
Centar za kulturu Vela Luka je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Centar za kulturu
Vela Luka ima prava i obveze utvrñene zakonom i drugim propisima,  odlukama Osnivača, ovim
Statutom i drugim općim aktima Centar za kulturu Vela Luka.
Centar za kulturu Vela Luka odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obveze Centar za kulturu Vela Luka solidarno i neograničeno.

II.        NAZIV, SJEDIŠTE I ZASTUPANJE USTANOVE

Članak 6.
Naziv Ustanove je: „Centar za kulturu Vela Luka“ (dalje u tekstu: Ustanova).
Sjedište Ustanove je u Veloj Luci, Ulica 26 broj 2.

Članak 7.
Ustanova ima žig okruglog oblika dužine promjera 20 mm sa tekstom na obrubu „Centar za kulturu -
Vela Luka“.
Žigom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju  se isprave koje izdaje Ustanova te isti služi za redovito administrativno i financijsko poslovanje Ustanove.

Ustanovu predstavlja i zastupa Ravnatelj.
 
Članak 8.
 
III.       DJELATNOST USTANOVE

Članak 9.
Djelatnost Centra za kulturu je ona definirana u članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju Centra za kulturu „Vela Luka“ i to u užem smislu:
- organiziranje zbirki , specijaliziranih ili nespecijaliziranih,
- izrada kataloga,
- pronalaženje materijala prema zahtjevima za informacijama. Djelatnost u širem smislu definira se kao:
1. muzejsko – galerijska djelatnost te prikupljanje, proučavanje, zaštita i izlaganje muzejske i arhivske
grañe,
2. integralna proučavanja i prezentacija i zaštita kulturne i tradicijske baštine Vele Luke,
3. suradnja sa nadležnim ustanovama za zaštitu spomenika kulture i nadzor nad stanjem graditeljske baštine u Općini,
4. organizacija predavanja, promocija, izložbi, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih kulturnih  manifestacija,
5. izdavačko - informativna djelatnost,
6. koordinacija ustanova i udruga, te  manifestacija koje djeluju na području Općine Vela Luka, a u vezi s korištenjem prostora Centra za kulturu,
7. poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi
8. organiziranje kulturnih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina
9. edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima stanovnicima općine Omišalj
10. promicanje kulturnih vrijednosti i umjetničkih dosega općine Vela Luka, otoka Korčule i Hrvatske
putem meñuopćinske i meñunarodne suradnje,
12. promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu
U  Centru za kulturu čuva se, prezentira i stručno obrañuje arheološka, umjetnička, etnološka i općenito kulturna zbirka Vele Luke.
Osnovu fundusa čini arheološki materijal iskopan na lokalitetu Vela Spila i Meñunarodna poklon
zbirka crteža, grafika i malih skulptura.
Pored djelatnosti iz prethodnog stavka,  Centar za kulturu Vela Luka  može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz članka 9. stavak 1  ovog Statuta.

Članak 10.
Djelatnosti iz članka 9. stavak 1. ovog Statuta Ustanova obavlja na temelju Godišnjeg programa rada.

IV.       UPRAVLJANJE USTANOVOM

A) OSNIVAČ USTANOVE
 
Članak 11.
 
Upravljanje ustanovom Općina Vela Luka kao osnivač ostvaruje kroz rad:
-     Općinskog vijeća i
-     Načelnika.
Općinsko vijeće Vela Luka ima slijedeća ovlaštenja:
-     donosi Odluku o osnivanju i prestanku Ustanove,
-     donosi Odluku o promjeni naziva i sjedišta,
-     donosi Odluku o imenovanju ravnatelja i v.d. ravnatelja ustanove,
-     daje suglasnost na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove,

Načelnik Općine Vela Luka ima slijedeća ovlaštenja:
-     raspisuje Natječaj za imenovanje ravnatelja,
-     predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja i v.d. ravnatelja
Ustanove,
 
-     daje suglasnost na godišnji program rada, financijski plan rada te godišnji plan zapošljavanja
Ustanove,
-     daje suglasnost o nabavi radova i usluga koja prelaze vrijednost od 10.000,00 kuna.

B) RAVNATELJ USTANOVE

Članak 12.
 
Centrom za kulturu Vela Luka neposredno upravlja ravnatelj.
Ravnatelj ima  položaj i ovlaštenja poslovodnog organa Ustanove i stručnog voditelja.

Članak 13.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:
-     VSS društvenih ili humanističkih znanosti
-     5  godina radnog iskustva,
-     stručne, radne i organizacijske sposobnosti
-     znanje jednoga svjetskog jezika.
Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i prijedlog programa rada Ustanove za mandatno razdoblje.

Članak 14.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4  (četiri) godine.
Nakon isteka mandata, ista osoba  može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 15.
Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće na temelju javnog natječaja.
Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka raspisuje Načelnik Općine Vela Luka.
Ako se na raspisani Natječaj nitko ne prijavi ili se jave osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz Natječaja ili ako nitko od kandidata ne bude izabran raspisat će se novi natječaj.
Općinsko vijeće imenovati će na prijedlog Načelnika, vršitelja dužnosti Ravnatelja do ponovnog
provoñenja natječajnog postupka ali nikako duže od godine dana od dana stupanja na dužnost.

Članak 16.
Osnivač je dužan u roku od 45 dana od dana isteka za podnošenje prijava na Natječaj obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru te njegovu pravu da pregleda natječajni dokumentaciju.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o izboru zbog bitne povrede
postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
Tužba se podnosi Upravnom sudu republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.
Pouka o podnošenju Tužbe, odnosno pokretanju upravnog spora pred Upravnim sudom Republike
Hrvatske, daje se kandidatima u obavijesti o izboru.

Članak 17.
Ravnatelj kao organ upravljanja Ustanovom ima slijedeća ovlaštenja:
-     organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove,
-     predstavlja i zastupa Ustanovu,
-    poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
-     odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,
-     uz suglasnost Općinskog vijeća donosi  Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove,
-    uz suglasnost Načelnika donosi godišnji program rada, financijski plan rada te godišnji plan zapošljavanja Ustanove,
-     uz suglasnost Načelnika odlučuje o nabavi radova i usluga koja prelaze vrijednost od
10.000,00 kuna.
-    daje punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti.
-     donosi odluku o izboru djelatnika,
-     odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava,  prigovorima i žalbama djelatnika Ustanove,
 
-    izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Vela Luka o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,
-     odlučuje o rasporeñivanju možebitne dobiti Ustanove sukladno zakonu i Odluci o osnivanju
Centra za kulturu Vela Luka.
-    obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 18.
Ravnatelj je odgovoran za provoñenje poslovne politike Ustanove u okviru zakona, Odluke o
osnivanju Centra za kulturu Vela Luka i ovog Statuta.
Ravnatelj vodi stručni rad Ustanove i odgovoran je za njega Osnivaču i Stručnom vijeću Ustanove.

Članak 19.
Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije proteka mandata u slijedećim slučajevima:
-     ako sam zatraži razrješenje,
-     ako nastanu zakonski razlozi za razrješenje,
-     ako učestalo krši odredbe zakona i statuta Ustanove,
-     ako ne izvršava odluke Upravnog vijeća Ustanove,
-    ako svojim nesavjesnim ponašanjem, nemarom ili zanemarivanjem obaveza šteti ugledu ustanove ili prouzroči štetu radi koje mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti,
O razrješenju donosi Odluku Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika ili Stručnog vijeća.
Prije donošenja Odluke o razrješenju neophodno je omogućiti ravnatelju da se izjasni o razlozima razrješenja.

IV. RASPOLAGANJE IMOVINOM I FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA

Članak 20.
Imovinu Centra čine sredstva koja su pribavljena od Osnivača, sredstava stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili  pribavljena iz drugih izvora.
O imovini Centra skrbe zaposleni u  Ustanovi i  Osnivač.

Članak 21.
O korištenju i raspolaganju imovinom Centra odlučuje ravnatelj, sukladno odluci o osnivanju Centra i ovom Statutu.

Članak 22.
Ravnatelj je ovlašten bez suglasnosti  Osnivača izdavati i potpisivati naloge za nabavu usluga i radova predviñenih u Financijskom planu Centra za tekuću godinu ako ne prelaze iznos od 10.000,00 kuna. Financijska sredstva potrebna za rad  Centra osiguravaju se u:
-     Proračunu Općine Vela Luka,
-     Proračunu Dubrovačko neretvanske Županije sukladno dostavljenim projektima i
-     Državnom proračunu sukladno projektima,
-     te od vlastitih prihoda, zaklada, sponzorstva, darova i inih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 23.
Možebitna dobit Centra utvrñuje se na kraju financijske godine.
Ako Centar ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

V.         JAVNOST RADA

Članak 24.
Rad Centra je javan. O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Centar izvješćuje pravne osobe i grañane:
-sredstvima javnog priopćavanja,
 
-održavanjem skupova i savjetovanja,
-izdavanjem publikacija,
-na  drugi primjeren način.

Članak 25.
Ravnatelj centra dužan je u okviru svojih  ovlaštenja davati nadležnim organima na njihov
zahtjev tražene podatke.
Ravnatelj je odgovoran  za javnost rada Centra.

VI. POSLOVNA TAJNA

Poslovnom tajnom smatraju se:
 
Članak 26.
 
1. podaci sadržani u molbama, zahtjevima i  prijedlozima grañana i pravnih osoba upućenih Centru,
2. podaci sadržani u prilozima molbama, zahtjevima i prijedlozima grañana i pravnih osoba iz točke 1. stavka 1. ovog članka,
3. podaci o poslovnim rezultatima Centra,
4. podaci i isprave koji su odreñeni kao  poslovna tajna zakonom ili drugim propisima,
5. podaci i isprave koje ravnatelj proglasi  poslovnom tajnom.

Članak 27.
Podatke i isprave koje se smatraju  poslovnom tajnom dužni su djelatnici Centra čuvati bez obzira na
način saznanja za njih, pa i nakon prestanka rada Centra.

Članak 28.
O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

VII. ZAŠTITA ČOVJEKOVA KOLIŠA

Članak 29.
Djelatnici Ustanove su dužni obavljati svoje poslove iz djelatnosti Ustanove način da se osigura sigurnost na radu, zaštita od požara te provedu  posebne mjere zaštite čovjekova okoliša.

VIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 30.
Pod uvjetima utvrñenim zakonom i  kolektivnim ugovorom, Centar će, kada se za to steknu uvjeti,
osigurati rad sindikalne podružnice i sindikalnog povjerenika.

IX. PRESTANAK RADA USTANOVE

Ustanova prestaje s radom:
 
Članak 31.
 
1. pravomoćnošću sudske odluke kojom je utvrñena ništavost upisa ustanove u sudski registar;
2. pravomoćnošću odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana;
3. odlukom osnivača o prestanku ustanove;
4. pripojenjem drugoj ustanovi ili trgovačkom društvu, spajanjem s drugom ustanovom ili trgovačkim društvom, podjelom na dvije ili više ustanova, te pretvorbom u trgovačko društvo
5. pravomoćnošću sudske presude o ukidanju ustanove i
6. u drugim slučajevima odreñenim zakonom ili aktom o osnivanju.
U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3.,5. i 6. ovoga članka provodi se postupak likvidacije ustanove uz odgovarajuću primjenu propisa o likvidaciji javnog trgovačkog društva.

X. OPĆI AKTI USTANOVE

Opći akti Centra su:
-     Statut,
 
Članak 32.
 
-     pravilnici i odluke kojima se na opći način ureñuju radni odnosi i organizacija rada u Centru.

Članak 33.
Opće akte donosi ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća osnivača.

Članak 34.
Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Članak 35.
Opći akti Centra objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“ i istog dana na oglasnoj ploči ustanove.
Opći akti iz prethodnog stavka ovog članka stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“ odnosno na oglasnoj ploči Ustanove.

Članak 36.
Pojedinačne akte kojima se ureñuju  pojedina prava i interesi djelatnika Centra donosi ravnatelj.

Članak 37.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana  nakon objave u „Službenom glasniku" Općine Vela Luka.


Ispis   E-mail